Organizator

Partner szkolenia

Szkolenie on-line

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ

- Ponad dwie godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

PPK W SEKTORZE PUBLICZNYM JUŻ OD 2021 r.

W TYM ROKU PRZYSTĄP JESZCZE BEZ PRZETARGU

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) to proces, do którego należy dobrze się przygotować. Od 1 stycznia 2021 r. ustawę o PPK będą musiały zastosować wszystkie jednostki administracji publicznej! Dodatkowo aby wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK, będą one musiały zorganizować przetarg. Wynika to z faktu, że w tym samym czasie zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o zamówieniach publicznych P.z.p. (DzU z 2019 r. poz. 2019). Warto zatem przystąpić do PPK odpowiednio wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu, nie narazić się na niedotrzymanie ustawowych terminów, a przede wszystkim uniknąć kar.


Dlaczego warto wdrożyć PPK w samorządzie do końca 2020 r.?

Jakie zmiany nastąpią w roku przyszłym?

Jak jednostki administracji publicznej powinny przygotować się do uruchomienia PPK?

Jak wygląda proces wdrożenia PPK z perspektywy pracodawcy?

Na jakie oszczędności z PPK mogą liczyć pracownicy sektora publicznego?

Jak ustrzec się od nieprawidłowości?


Na tego typu pytania odpowiemy na naszym szkoleniu.PROBLEMATYKA SZKOLENIA

Ustawą z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (DzU 2018 poz. 2218 ze zm.) wprowadzono w Polsce pracownicze plany kapitałowe, które stanowią nowy instrument oszczędzania na przyszłe emerytury w ramach tzw. trzeciego filaru systemu emerytalnego. Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Składka pracodawcy wynosi 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika (może zostać dobrowolnie zwiększona do 2,5 %), składka pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto (może zostać dobrowolnie zwiększona do 2%). Trzecim podmiotem dokonującym wpłat na rachunek PPK pracownika jest państwo i obejmują one opłatę powitalną oraz dopłatę roczną.Przepisy ustawy zakładają stopniowe, obowiązkowe wprowadzanie PPK w różnych podmiotach w tym jednostkach sektora finansów publicznych.

DLA KOGO PPK?

W pierwszej kolejności do programu w 2019 r. przystąpiły firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające 50-249 pracowników, od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające min. 20 pracowników. Z kolei od 1 stycznia 2021 r. przystąpią pozostali oraz jednostki sektora finansów publicznych.Program obejmie pracowników w wieku 18-54 lat. Z kolei osoby wieku 55-69 lat będą mogli uczestniczyć po złożeniu oświadczenia woli.

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE?

 • Kadra zarządzająca, pracownicy z działów księgowości oraz kadr i płac,
 • specjaliści z biur rachunkowych,
 • pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Mając na uwadze samorząd terytorialny obowiązek wprowadzenia PPK obejmie:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • samorządowe instytucje kultury,samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Szkolenie online, które odbędziesz niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Wiedza przekazana dokładnie w tej samej formie, jak podczas szkoleń stacjonarnych.

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu

399 zł netto + VAT

490,77 PLN brutto

FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module lekcji, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym, w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania lekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane w przerwie

Szkolenie - krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • Poznasz obowiązki i prawa pracodawcy w dobie epidemii koronawirusa
 • Dowiesz się jak zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy
 • Wskażemy na dodatkowe zabezpieczenia i procedury
 • Nauczymy jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników
 • Poznasz zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów
 • Uzyskasz unikalną wiedzę o sposobie odbioru odpadów z miejsc objętych kwarantanną

PROGRAM

Organizator

Przegląd Komunalny

Partner

Togatus, Kancelaria Prawna Trojanowski Sławomir i Partnerzy


Dzień pierwszy (7 września)

 • cel wprowadzenie programu- dodatkowa emerytura
 • sposób finansowania programu
 • zasady tworzenia PPK
 • nadzór państwa nad PPK

9.00 – 10.00 Logowanie i rejestracja uczestników

10.10 – 11.30 Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Terminy i etapy wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

11.30 – 11.45 Przerwa

13.15 – 13.30 Dyskusja, pytania uczestników

11.45 – 13.15 Wybór instytucji finansowej

 • sposób wyboru instytucji finansowej- porozumienie ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników
 • sposoby wypracowania porozumienia ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników i związane z tym problemu
 • kryteria wyboru instytucji finansowej

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • forma zawarcia umowy
 • treść umowy o zarządzanie PPK
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o zarządzenie PPK
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK

10.00 – 10.10 Powitanie gości, Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw

 • etapy wdrożenia PPK
 • terminy wdrożenia poszczególnych etapów PPK
 • konsekwencje niezachowania terminów wdrożenia PPK

Dzień drugi (8 września)

 • forma zawarcia umowy
 • treść umowy o prowadzenie PPK
 • obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK
 • skutki nie zawarcia umowy na prowadzenie PPK

9.00 – 10.00 Logowanie i rejestracja uczestników

10.10 – 11.30 Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Wprowadzenie PPK

11.30 – 11.45 Przerwa

 • wpłaty podstawowe i dodatkowe – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 • obniżenie opłaty podstawowej
 • terminy dokonywania wpłat do PPK

13.15 – 13.30 Dyskusja, pytania uczestników

10.00 – 10.10 Powitanie gości, Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw

11.45 – 13.15 Naliczanie wpłat do PPK i przekazywanie jej wybranej instytucji finansowej

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy

 • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
 • niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Prowadzący szkolenie

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Włodzimierz Głowacki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze projektów m.in. związanych z informatyzacją różnych obszarów działalności gospodarczej. Uczestniczył w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gospodarki odpadami. Obok prawa własności przemysłowej i obsługi inwestycji zajmuje się prawem kontraktów. Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.


Joanna Basińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, mediator. Główny obszar jej zawodowych zainteresowań skupia się wokół zagadnień związanych z obsługą prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym w formule PPP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewnia pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych ze składowaniem, magazynowaniem oraz odzyskiem odpadów. Sporządza analizy i opinie prawne. Doradza w tematyce prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi oraz powszechnymi.


Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Marek Lewandowski, radca prawny


Marek Lewandowski, radca prawny w Togatus Kancelaria Prawna Trojanowski Sławomir i Partnerzy, wchodząca w skład Grupy Prawnej Togatus. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od ponad 10 lat specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa samorządowego, pracy, cywilnego i administracyjnego. W codziennej praktyce kancelaryjnej obsługuje spółki, jak również osoby indywidualne. Prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Grupa Prawna Togatus

Grupa Prawna Togatus to profesjonalna kancelaria prawna świadcząca kompleksowo usługi prawne. W zespole znajdują się radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i audytorzy. Dzięki dużej grupie prawników i doświadczeniu kancelaria jest w stanie zająć się sprawami z bardzo szerokiego zakresu prawa. Grupa obsługuje klientów na terenie Polski, ale współpracuje również z zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807